Pojęcie godziwego wynagrodzenia przeniesione zostało na grunt polskiego prawa pracy z Europejskiej Karty Społecznej. Zgodnie z wykładnią postanowień tej Karty, pojęcie godziwego wynagrodzenia musi uwzględniać podstawowe potrzeby ekonomiczne, społeczne i kulturalne pracowników i ich rodzin, w zależności od stopnia rozwoju społeczeństwa, w jakim żyją. Ponadto musi ono być oceniane w kontekście ekonomicznym i społecznym każdego państwa. W kwestii rozliczeń wynagrodzenia możemy również skorzystać z fachowej pomocy MH – biuro księgowe.

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, a także za czas niewykonywania pracy, ale tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Powinno być ono tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy . Zatem celem wynagrodzenia jest zapewnienie środków utrzymania pracownikowi i jego rodzinie. Pełni ono wobec nich funkcję alimentacyjną. Z tego też względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Wyrazem tej ochrony jest ustanowienie przez ustawodawcę systemu zakazów i nakazów, przede wszystkim w stosunku do pracodawcy.

Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych stawek. Występuje ono wszędzie tam, gdzie ma miejsce praca podporządkowana, wykonywana w prawnym stosunku pracy i jest świadczeniem za pracę faktycznie wykonywaną. Jak zaznacza Małgorzata Barzycka-Banaszczyk wynagrodzenie za pracę jest tym dochodem z pracy, który korzysta ze szczególnych przywilejów. Inne dochody z pracy są odzwierciedleniem różnorodności form pracy osobistej. Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem stosunku pracy. Wynagrodzenie umożliwia pracownikowi zaspokajanie potrzeb materialnych i duchowych. Stanowi podstawę bytu pracownika i członków jego rodziny.