45intoI-10_2Spośród wielu regulacji prawnych dotyczących pracy załóg pojazdów wykonujących przewozy międzynarodowe, na szczególną uwagę zasługuje dokument określany mianem konwencji AETR. Konwencja ta została podpisana w Genewie w 1970 roku, natomiast w życie weszła sześć lat później. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie transportu międzynarodowego.

Konwencja AETR jest dokumentem, który reguluje przepisy odnoszące się do warunków zatrudnienia w firmach zajmujących się transportem międzynarodowym. Członkami konwencji jest większość państw europejskich, w tym między innymi Belgia, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Grecja, Białoruś, Austria oraz Rosja. Polska ratyfikowała konwencję AETR w październiku 1992 roku.

Co dokładnie określa AETR?

Konwencja AETR szczegółowo określa między innymi czas prowadzenia pojazdu, minimalny wiek kierowcy, a także zasady związane z obowiązkiem montowania oraz używania urządzeń kontrolujących. Zgodnie z tym dokumentem maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy powinien wynosić 4,5 godziny, natomiast dzienny czas jazdy nie powinien przekraczać 9 godzin.

Warto podkreślić, że konwencja z Genewy wymaga także rejestrowania czasu odpoczynku oraz czasu pracy na urządzeniach kontrolujących – tachografach, specjalnych tarczach bądź na kartach zapisu (muszą być one przechowywane przez okres co najmniej jednego roku). Urządzenie kontrolne powinno także rejestrować odległość przebytą przez pojazd, prędkość oraz otwarcie skrzynki zawierającej kartę kontrolną.

Nowelizacja przepisów konwencji

W 2014 roku zmieniono część przepisów zawartych w konwencji AETR z Genewy. Wprowadzono między innymi zasadę, iż dzienny czas przerw nie wymaga równoważenia – powinien wynosić do trzech przerw w tygodniu do 9 godzin. Co więcej, tygodniowy wymiar pracy ograniczono do maksymalnie 56 godzin.

Warto także dodać, iż zgodnie z konwencją czas pracy kierowcy to nie tylko czas prowadzenia samego pojazdu, ale także czas, w którym odbywa się załadunek czy rozładunek towaru oraz inne czynności spedycyjne. Konwencja AETR razem z przepisami Kodeksu Prawnego powinna stanowić podstawę do rozliczania czasu pracy kierowców pracujących zawodowo.